ReadyPlanet.com
dot
bulletการเรียนดนตรีของเด็กกับผู้ใหญ่แตกต่างกันอย่างไร ?
bulletเริ่มเรียนขิม ตอนเป็นผู้ใหญ่ จะเล่นได้หรือ ?
bulletดนตรีช่วยแก้ปัญหาเด็กสมาธิสั้นได้จริงหรือ ?
bulletหลักการสอนของครูเก่งเป็นอย่างไร?
bulletคอร์สเรียนขิมสำหรับเด็กพิเศษ (ดนตรีบำบัด)
bulletตัวอย่างเด็กพิเศษ ที่มาเรียนขิมกับครูเก่ง ในคอร์สดนตรีบำบัด
bulletตัวอย่าง นักเรียนที่เริ่มเรียนตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาช่วงสมาธิ อีคิว ปรับพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาสมองด้านความจำ
bulletตัวอย่างผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนขิม และสามารถเล่นขิมได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ชอบในเสียงขิมทั้งหลาย
bulletผลงานนักเรียนที่ผ่านการประกวด และใช้ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย สอบเข้าสถาบันต่างๆ
bulletโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน ณ ประเทศเยอรมันนี ครั้งที่ 2
bulletโครงการเยาวชนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 ณ เยอรมนี
bulletบรรเลงดนตรีไทยรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 5
bulletพิธีมอบเกียรติบัตร และการแสดงผลงาน ครั้งที่ 4
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 2
bulletพิธีมอบเกียรติบัติและงานแสดงผลงาน ครั้งที่ 1
bulletแสดงงานครบรอบ 113 ปีมีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 112 ปี มีนบุรี
bulletแสดงงานครบรอบ 111 ปีมีนบุรี
bulletออกรายการ Morning Kids
bulletออกรายการ แก๊งซ่าท้าโชว์ ช่อง 9
bulletออกรายการ Morning Kids ถวายพระพรวันพ่อ
bulletออกรายการ ผู้หญิง by นุสบา โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletออกรายการ LIGHTNING TALK กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง โดยน้องช่อแก้ว เด็กพิเศษ
bulletแสดงงานสงกรานต์ ณ ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์
bulletแสดงงานสงกรานต์หรรษา ณ ศูนย์การค้า Fashion Island
bulletแสดงงานวันเด็ก 2555 ณ มหาวิทลัยเกษตรศาสตร์
bulletแสดงในพิธีเปิดงานวันเด็ก ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์
bulletแสดงงานวันเด็ก ช่อง Thai PBS ปี 2558
bulletแสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม.
bulletบรรเลงดนตรี ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มศว.
bulletบรรเลงดนตรีถวายพระสงฆ์ ณ วัดสัมมาชัญญาวาส
bulletบรรเลงดนตรี ในงานฉลองครบรอบ 1 ปี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
bulletงานดนตรีในบ้าน
bulletกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม ณ วังน้ำเขียว กับ ครูเก่ง
bulletภาพบรรยากาศงานปีใหม่ 2552
bulletรวมภาพกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงปิดเทอม ของครูเก่งและลูกศิษย์
bulletรวบรวมความรู้สึกของสมาชิกในบ้าน ที่มาเรียนดนตรีไทยในบ้านเก่งขิม
bulletภาพบรรยากาศในห้องอัดเสียง
bulletรับบรรเลงดนตรีไทย และแสดงนาฎศิลป์ไทย วงกลองยาว เดี่ยว หรือวงเล็กๆ ในงานมงคลต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานเลี้ยงฉลอง ฯลฯ รายละเอียดต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมใน facebook ของบ้านเก่งขิม
เกี่ยวกับครูเก่งแห่งบ้านเก่งขิม

                                                         

 

ประวัติด้านการศึกษา

 

 

  

ครูเก่ง บ้านเก่งขิม

 

ชื่อ-นามสกุล           สุรีรัตนา  ศรีรัตนฆร (ครูเก่ง)  

เพศ                       หญิง

ระดับปริญญาโท     การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เกรดเฉลี่ย 3.86

                            สาขาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

                            Master of Education (M.Ed.)   Special Education (Mental Retardation)

                            ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


 

 ระดับปริญญาตรี     การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 

                            สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย เครื่องมือเอกขิม

                            Bechelor of Education (B.Ed.) Thai Music

                            ภาคดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 


ระดับมัธยมปลาย   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ระดับมัธยมต้น       โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

ระดับประถม          โรงเรียนวัดดอนทอง ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย จ.ฉะเชิงเทรา

 

  

 

สถานภาพ

 

 

2545 - ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการและอาจารย์ประจำโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม สาขารัชโยธิน สาขาซาฟารีเวิลด์ และสาขารังสิต คลอง 3

2552- ปัจจุบัน        นักวิจัยประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2555                    อาจารย์พิเศษ (ดนตรีบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ) ตามสถาบันต่างๆ

 

 

 

 

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

 

 

งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

           

2549       เรื่อง การศึกษาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ จากการจัดประสบการณ์กิจกรรม                                ดนตรี  ตามหลักการของคาร์ล ออร์ฟ

              A STUDY ON EMOTIONAL QUATIENT OF THE STUDENTS   WITH MILD  MENTAL RETARDATION THROUGH  

                    CARL-ORFF  METHOD IN MUSIC ACTIVITIES

              (ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)

 

2545     เรื่อง การรำสวดในจังหวัดระยอง

              (ดุริยนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทย)

 

ผู้ช่วยวิจัย

 

2550      เรื่อง การศึกษาความต้องการของครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ/หัวหน้าโครงการ)

           

2549     เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้  

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล/หัวหน้าโครงการ - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 

 

งานวิจัยระดับนานาชาติ

 

2553-2555   เป็นนักวิจัยประจำประเทศไทย (Local Research Assistant) ในโครงการวิจัยนานาชาติ ในหัวข้อ "Classification of Disabilities in the Field of Education in Different Societal and Cultural Contexts”  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง University of Vienna ประเทศออสเตรีย และ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://classifications-of-disabilities.univie.ac.at/projectteam/

 

 

 

 การศึกษาด้านดนตรีและผลงานด้านดนตรี

10-11 ธ.ค55  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 จ.ระยอง 

1-12 ม.ค.55  เป็นกรรมการตัดสินการประกวดขิม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.กาญจนบุรี

 6-9 ธ.ค.54 เป็นกรรมการตัดสินการประกวดขิม ระดับภาคใต้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 61 จ.ชุมพร

25 ธ.ค.52  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ"  เนื่องใน  79 ปี ศาสตราจารย์พิเศษ อารีย์ สุทธิพันธ์ "วันครูศิลปะ"  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 มี.ค.51   เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีไทย ประเภทขิม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ม.6)  จัดโดยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 2549     ศึกษาการใช้แบบทดสอบทางดนตรีและการสร้างแบบทดสอบและความถนัดทางดนตรี  ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ ประธานบริหารหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2549 - ปัจจุบัน   เรียนดนตรีด้านปี่พาทย์เพิ่มเติม กับอาจารย์วีระ พันธุ์เสือ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

2547 - ปัจจุบัน  ศึกษางานวิจัยและการทดลองทางการศึกษา ในเรื่องของการใช้ดนตรีเพื่อเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ EQ การใช้ดนตรีเพื่อการบำบัด และการใช้ดนตรีเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กทุกช่วงอายุ เพื่อปรับใช้ดนตรีไทย(ขิม)ในการสร้างเสริมพฤติกรรมและการเรียนรู้ของสมองที่พึงประสงค์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองเพื่อการเรียนรู้ Learning Efficiency ความเฉลียวฉลาด IQ : Intelligent Quatient และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ EQ : Emotional Quatient

 2541     ผ่านการสอบโควตาความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย  เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย    เครื่องมือเอกขิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2538     ได้รับรางวัลการประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีขิม อันดับที่ 8 ของประเทศไทย  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รางวัลพระราชทานศรทอง ของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

2533     ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย เครื่องดนตรีขิม ระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา

2532-ปัจจุบัน       เรียนขิมกับ อ.วิชัย เหล่าประเสริฐ (เป้ง)

2531     เริ่มฝึกหัดขิม ตั้งแต่อายุ 8 ปี กับอ.ทองม้วน สุรพล

 

 

 

 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

 

 

ม.ค.2558     จัดวงดนตรีไทยเพื่อรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงาน World Green Week Day ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

ส.ค. 2557    ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต ให้จัดการเรียนการสอนดนตรีแก่คนไทยในเยอรมนี รวม 5 เมือง ได้แก่ Hamburg, Hausach, Walwies , Stuttgart ,Berlin

เม.ย. 2556  จัดตั้งโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 2 โดยนำคณะนักเรียนของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ วัดธรรมวิหาร เมือง Hannover ประเทศเยอรมันนี ในงานสงกรานต์

ส.ค. 2556 ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและครูผู้สอนดนตรีไทย ให้แก่คนไทยในเยอรมันในเมือง Berlin และ Paderborn

เม.ย. 2555      จัดตั้งโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่ 1 โดยนำคณะนักเรียนของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม ไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เยอรมนี

ก.ย. 2555         ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและครูผู้สอนดนตรีไทย ให้แก่คนไทยในเยอรมันในเมือง Berlin และ Hannover

2546       เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  เนื่องในงาน Travel Tour Expo 2003 โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมะนิลา

2545      เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในงาน Thai Food Festival  in Seoul  โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล

2544     เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เนื่องในงาน Thai Food Festival  in Cairo โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไคโร

2543     เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เนื่องในงาน The 39th Orient & South East Asia Lions Forum โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสโมสรไลออนส์ภาคพื้นเอเชีย

 

 

                                                                                                                       

 

 ผลงานการสร้างสรรค์โรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม

 

่๑  พ.ย.๒๕๕๘      นำนักเรียนทั้ง ๓ สาขา แสดงนอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรงเทพมหานคร

๑๖ พ.ค.๒๕๕๘      จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ครั้งที่ ๕ และงานแสดงผลงานนักเรียน ของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมทั้ง ๓ สาขา

                                 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑ มี.ค.๒๕๕๘         เปิดโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม สาขารังสิต (คลอง ๓)

่๑๖ พ.ย.๒๕๕๗      จัดการสอบวัดมาตรฐานดนตรีไทย ครั้งที่ ๖

๒๖ พ.ค.๒๕๕๖      จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ครั้งที่ ๕ และงานแสดงผลงานนักเรียน ของโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิมทั้ง ๒ สาขา

                                  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑๐-๒๔  เม.ย.๒๕๕๖  นำนักเรียนโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม จำนวน ๑๒ คน เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยยังต่างแดน

                                    เพื่อแสดงความสามารถ ณ วัดธรรมวิหาร เมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมันนี, Hannover Germany

๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๕     นางสาวรมณีย์ เรือนช้าง ได้รับเหรียญทองในการประกวดขิม ระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62  

๑๘ พ.ย.๒๕๕๕     จัดการสอบวัดมาตรฐานดนตรีไทย ครั้งที่ ๕ 

๒๙ ม.ค.๒๕๕๕      นำนักเรียนแสดงนอกสถานที่ ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy 12 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

๑๔ ม.ค.๒๕๕๕      นำนักเรียนแสดงสถานที่ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๒ ม.ค.๒๕๕๕      นายพิชญภัค เกษเกษร (น้องเฟรนด์) ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดขิม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

                                      ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

๘-๑๑ ก.ย.๒๕๕๔    นำนักเรียนแสดงนอกสถานที่ ในงาน Thailand Baby&Kids Best Buy 11 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 

๒๙ พ.ค.๒๕๕๔      จัดงานแสดงผลงานประจำปีให้นักเรียน ในชื่องาน "คอนเสิร์ตคนเก่งขิม"  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๘ ก.พ.๒๕๕๔      เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กุลพงษ์วดี (น้องเน้ย) สามารถผ่านการประกวดรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เครื่องมือ ขิม 

                                  ในการประกวดดนตรีไทย ระดับนักเรียน ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

                                  ครั้งที่ ๓๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑ ก.พ.๒๕๕๔       นางสาวศรีมาลี ติยศิวาพร ผ่านการสอบตรง เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ (ดนตรีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๗ ม.ค.๒๕๕๓    จัดพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองการสอบวัดมาตรฐานดนตรีไทยครั้งที่ ๔ และงานแสดงผลงานประจำปี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๘ พ.ย.๒๕๕๒      จัดการสอบวัดมาตรฐานดนตรีไทย ประเภทขิม ครั้งที่ ๔ 

๒ พ.ย.๒๕๕๑       จัดงานแสดงผลงานประจำปี ในชื่องาน "ดนตรีในบ้านครั้งที่ ๕" 

๑๘-๑๙ ต.ค.๒๕๕๑  จัดโครงการ "การทัศนศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม" โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม กับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

                                     เพื่อบริจาคสิ่งของแก่นักเรียนที่ขาดแคลน และกับกรมป่าไม้ เพื่อปลูกป่า  

๑๑ พ.ค.๒๕๕๑     จัดงานแสดงผลงานประจำปี ในชื่องาน "ดนตรีในบ้านครั้งที่ ๔" 

ก.พ. ๒๕๕๑      นำนักเรียนบรรเลงขิมหมู่ ชุด "เดี่ยวสุรินทราหู" ในงานไหว้ครูดนตรีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๐    จัดพิธีมอบใบรับรองการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย และการแสดงผลงานนักเรียนครั้งที่  ๓

๑๐ พ.ค.๒๕๕๐     นางสาวญาสินี ทรงพลนภจร สามารถผ่านการสอบชิงทุนความสามารถพิเศษ เรียนฟรี ๔ ปี คณะนิติศาสตร์ 

                              มหาวิทยาลัยหอการค้าาไทย                                 

๒๐ มี.ค. ๒๕๕๐   จัดการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยครั้งที่ ๓  เครื่องดนตรีประเภทขิม 

๗ ม.ค. ๒๕๕๐     จัดงานแสดงผลงานประจำปี ในชื่องาน "ดนตรีในบ้านครั้งที่ ๒" 

๒๐ ส.ค. ๒๕๔๙   จัดงานแสดงผลงานประจำปี ในชื่องาน "ดนตรีในบ้านครั้งที่ ๑" 

๓๐ ต.ค. ๒๕๔๘   จัดพิธีมอบใบรับรองการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย และการแสดงผลงานนักเรียนครั้งที่  ๒

๑๖  ต.ค. ๒๕๔๘   จัดการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยครั้งที่ ๒  เครื่องดนตรีประเภทขิม                                   

๓๐ ม.ค. ๒๕๔๘    พานักเรียนเข้าร่วมไหว้ครูและแสดงเดี่ยวขิมหมู่ในชุด เดี่ยวลาวแพน ในงานไหว้ครูดนตรีไทย  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๒ ก.ย. ๒๕๔๗    จัดพิธีมอบใบรับรองการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยและการแสดงผลงานนักเรียนครั้งที่  ๑  

๑๑ ก.ค. ๒๕๔๗    จัดการสอบวัดมาตรฐานสาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทยครั้งที่  ๑  เครื่องดนตรีประเภทขิม                                  

๑๑ มี.ค. ๒๕๔๗    เปิดโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม สาขาประชานิเวศน์  ๓

๑ ก.พ. ๒๕๔๗      พานักเรียนเข้าร่วมงานไหว้ครูดนตรีไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๗ ธ.ค. ๒๕๔๖       ควบคุมการฝึกซ้อมและประสานงานกับกรุงเทพมหานคร   ในการแสดงงาน ดนตรีในสวน ณ สวนสันติภาพ  กรุงเทพมหานคร

๑๔ ธ.ค. ๒๕๔๖     ควบคุมการฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีเยาวชน   ของมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีนักเรียนเข้ารอบรองชนะเลิศ ดังนี้ 

                          ดญ.ลลิตพรรณ กฤษณยรรยง   ในเพลง “เดี่ยวลาวแพน” และ ดญ.จอมขวัญ  ศรีกฤษณรักษ์   ในเพลง แป๊ะฮวยพัง

๘ พ.ย. ๒๕๔๖      ควบคุมการฝึกซ้อมและประสานงานกับเทศบาลนครปากเกร็ดในการนำนักเรียนไปแสดงงาน วันลอยกระทง  ณ ท่าน้ำนนท์ จ.นนทบุรี

ธ.ค. ๒๕๔๕          ควบคุมการฝึกซ้อมและประสานงานกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการแสดงงาน “ปิดถนนคนเดิน   ณ ถนนสีลม กทม

มี.ค  ๒๕๔๕         ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีบ้านเก่งขิม  สาขารัชโยธิน

 

 

 

เกียรติประวัติต่างๆ

 


๒๘ พ.ค.๒๕๕๕               ให้สัมภาษณ์ในรายการ “บ้านเลขที่ ๕๕” (Health Plus Channel)  เกี่ยวกับการเสริมสร้างช่วงสมาธิเด็กด้วยการเรียนขิม

๒๒ พ.ค.๒๕๕๕               ให้สัมภาษณ์ในรายการ “Talk about Kids(ช่องรักลูก) เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนขิมสำหรับเด็ก

๑๙ มี.ค.๒๕๕๕                ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ผู้หญิง by นุสบา” (Dailynews Chennel)

๑ ต.ค.๒๕๕๔                  ให้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร Mather&Care ในหัวข้อ “สร้างสมาธิด้วยดนตรี ขิม”

๑๙ ก.พ.๒๕๕๒               ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในหัวข้อ “A hammered dulcimer” 

๑๕ มิ.ย.๒๕๕๐                ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์มติชน ในหัวข้อ “ดนตรีไทย เครื่องมืออัพเกรดชีวิตเมืองนอก” 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เรียนขิม คู่ความเป็นไทย -- ใส่ใจในมารยาท กิริยา -- พัฒนาสมาธิ อีคิว และความจำ